ચાઇના વુશન એરપોર્ટનું નિર્માણ 1771 મીટરની ઉંચાઇએ કરી રહી છે. આવતા વર્ષ સુધીમાં વુશન એરપોર્ટનું નિર્માણ કામ પુરુ થઇ જવાની સંભાવના છે. એવું પણ કહેવામાં…