વિપ્રો કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલમાં માહિતી આપવામાં આવી છે તે મુજબ જાણવા મળ્યુ છે, વિપ્રો કંપનીના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (સીઇઓ) આબિદઅલી ઝેડ નીમચવાલાનું પગાર પેકેજ ગયા…