ભારતમાં વોટ્સએપ પર સતત ફેલાતી અફવાઓની ઘટનાઓને રોકવા માટે વોટસઅપે ઇન્ડિયન યુઝર્સ માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. વોટસઅપ ભારતીય યુઝર્સ માટે તેના ફીચરનું ટેસ્ટિંગ કરી…