વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને પૃથ્વી વિજ્ઞાન, પર્યાવરણ મંત્રાલય, વન અને હવામાન પરિવર્તન કેન્દ્રીય પ્રધાન ડૉ. હર્ષવર્ધને વાયુ પ્રદુષણ નિયંત્રણ કપનાર ઉપકરણ ‘વાયુ’ નું ઉદઘાટન કર્યું. મંગળવારે…