મહારાષ્ટ્રના દરેક જીલ્લામાં વરસાદ ચાલુ થઇ ગયો છે. કયાંક ઓછો અને કયાંક ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. શુક્રવારે મહારાષ્ટ્રના નાગપુર શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ થવાથી શહેરમાં…