ભારતની ટાટા જુથની વોલ્ટાસ કંપની અને ટર્કીની અર્ડચ બીવી કંપનીએ જોઇન્ટ વેન્ચર કરી વોલ્ટબેક હોમ એપ્લાયન્સિસ કંપની બનાવી છે. અર્ડચ બીવી તુર્કી કંપની આર્સેલિકની પેટા…