અમદાવાદ ૧૯૪૬ માં ‘રથયાત્રા’ દરમ્યાન ભડકેલી કોમી હિંસા ડામવા અને કોમી એખલાસ માટે થઇને વસંત-રજબ નામના મિત્રોએ તેમનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. ૧લી જુલાઇ, વર્ષ ૧૯૪૬માં…