બોલ્ડ બાલા વાણી કપૂરને બોલ્ડ લૂકિંગ કપડાં પણ પસંદ છે. આ બાલા જે રીતે આ પ્રકારનો પોશાક વહન કરે છે તે ખરેખર વખાણવા યોગ્ય હોય…