અમેરિકાએ ચીનની કેટલીક ચીજો પર આયાત ડયુટી વધારી હતી .તેના જવાબમાં પછી ચીને અમેરીકાની કેટલીક ચીજો પર ડયુટી વધારી. હવે ભારતે પણ કેટલાક અમેરીકન ઉત્પાદનો…