ફેસબુકની જેમ ટ્વિટર પર પણ સ્ટેટસ ઇન્ડિકેટર આવી રહ્યું છે, તેનાથી તમારો કયો ફોલોઅર ઑનલાઇન છે તે જાણી શકાશે. ટવીટર માઇક્રોબ્લિંગ પ્લેટફોર્મને રોચક બનાવવા નવા…