યુકે દ્વારા 25 દેશોના વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે ટાયર-4 વીઝા કેટૅગરીના નિયમો હળવા કર્યા હોવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં ભારતનો સમાવેશ કરવામાં નથી આવ્યો. આ…