હફીંગ્ટન પોસ્ટ ડોટ ઇન એ તેના એર રિપોર્ટમાં એવો દાવો કર્યો છે કે આધાર કાર્ડ સોફટવેર હેક કરવામાં આવ્યું છે અને ભારતમાં એક અબજ લોકોની…

ભારતીય વિશિષ્ટ ઓળખ સંસ્થા (UIDAI)જણાવ્યું છે કે કોઇપણ શાળા આધાર કાર્ડ ન હોવાને કારણે કોઇપણ વિદ્યાર્થીને એડમિશન માટે અસ્વીકાર કરી શકશે નહીં. રાજ્યના મુખ્ય સચિવોને…