ઘણા દિવસોથી રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ (RTE) અંતર્ગત અમદાવાદની ઉદગમ સ્કુલ ગરીબ બાળકોને એડમીશન આપવામાં નાટક કરતી હતી અને સરકારી અઘિકારીઓ કોઇ પગલા લેતા ન…