યુએઇ વિદેશ પ્રધાન શેખ અલ નહ્યાન અબ્દુલ્લાહ બિન ઝાયેદ બિન સુલ્તાન તેમની ભારતની મુલાકાતે આવ્યા છે. યુએઇના વિદેશ પ્રધાને ભારતની તેમની સત્તાવાર મુલાકાતના ભાગરૂપે ભારતીય…

યુએઇ વિદેશ પ્રધાન શેખ અલ નહ્યાન અબ્દુલ્લાહ બિન ઝાયેદ બિન સુલ્તાન તેમની ભારતની મુલાકાતે આવ્યા છે. યુએઇ વિદેશ પ્રધાન તેમની વિઝીટ દરમ્યાન છ ભારતીય શહેરોની…