સમાજ મહિલાઓને જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણથી જુએ છે. સમાજ મહિલાઓને પુરુષો કરતાં નબળી માને છે. સ્ત્રીઓ પર ઘણી મર્યાદાઓ લાદવામાં આવે છે, પરંતુ જેમ જેમ સમય…