પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નનના જન્મદિવસ પર ઉજવાતા શિક્ષક દિવસ પર કેન્દ્ર સરકાર દર વર્ષે ખાસ શિક્ષકોને તેમની વિશિષ્ટ કામગીરીઓ માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી સન્માનિત કરે…

ભારતીય શિક્ષણમાં ડૉ સર્વપલ્લી રાધાક્રિષ્નન ખાસ યોગદાન બદલ 5 સપ્ટેમ્બરના દિવસે દર વર્ષે તેમના જન્મ દિવસને શિક્ષક દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. ભારતમાં દર વર્ષે સ્કુલો…