ગુજરતમાં નમકીન માં ખુબ જ જાણીતું નામ એટલે ગોપાલ. ગોપાલ નમકીન નું નામ સફળતાને લઈને ફરી ચર્ચાઓમાં આવ્યું છે. ગોપાલ નમકીનના માલિકનું આજે 1000 કરોડ…