વાળ સાફ રાખવા માટે શેમ્પૂ કરવું એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. અઠવાડિયામાં બેથી ત્રણ વાર તેલ લગાવ્યા પછી શેમ્પૂ કરવું વાળના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારું…