એસબીઆઇ બેંકે તેના સહયોગી બૅન્ક અને ભારતીય મહિલા બૅન્કના મર્જર પછી 1295 શાખાના નામો અને આઈ.એફ.એસ.સી કોડમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ વર્ષે એપ્રિલમાં એસબીઆઇએ સ્ટેટ…

8 નવેમ્બર 2016 લાગુ કરવામાં નોટબંધીમાં હજારો બેંક કર્મચારીઓને દરરોજ પાંચથી આઠ કલાક સુધી ઓવર ટાઇમ કામ કરવાનું ઓવરટાઇમ પેમેન્ટ કર્યુ હતું. સ્ટેટ બૅન્ક ઑફ…