સોનુ સૂદે બોલીવુડની સાથે લોકોના મગજમાં પણ ખૂબ માન મેળવ્યું છે. તેણે કોરોના રોગચાળામાં નીચલા વર્ગને જે રીતે ટેકો આપ્યો છે તે ખૂબ જ પ્રશંસનીય…