આજે સર એમ. વિશ્વેશ્વરાયનો જન્મદિવસ છે અને ભારતમાં દર વર્ષે તેમના જન્મદિવસ 15 સપ્ટેમ્બર પર ઈજનેર ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. એમ. વિશ્વેશ્વરાયનો જન્મ 15…