દેશભરમાં કોરોના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. સરકારો પોતપોતાના સ્તરે વાયરસને અંકુશમાં લેવા માટે નવા પગલા લઈ રહી છે, પરંતુ તેની કોઈ ખાસ અસર પડે…