ગુજરાતી સિનેમામાં ઘણા વિષયો પર ફિલ્મો બની ચુકી છે. ગુજરાતીઓને નવા વિષયો પર ફિલ્મો જોવાનું પણ પસંદ કરે છે. હાલના સમયમાં ઘણી સારી ગુજરાતી ફિલ્મો…