સરકારે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે અનલિસ્ટેડ પબ્લિક કંપનીઓ 2 ઓક્ટોબર થી ડીમેટ સ્વરૂપે નવા શેરની ફરજિયાત પણે ઇશ્યુ કરવા પડશે. પબ્લિક કંપનીઓને શેર્સનું ટ્રાન્સફર માત્ર…