સ્ટેટ બૅન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (એસબીઆઇ) દ્વારા ગ્રાહકો માટે નવી સુવિધા રજૂ કરવામાં આવી છે. આ સુવિધા હેઠળ તમે તમારા પૈસા ફેસબુક અને ટ્વિટર દ્વારા પણ…