ભારતની સૌથી મોટી બેંક એસબીઆઇ તેમના ગ્રાહકોના એટીએમ કાર્ડને અપડેટ કરવા માટે મોટો ફેરફાર કરવા જઇ રહી છે. બેન્ક તરફથી તેના ગ્રાહકોને માહિતી આપવામાં આવી…