ન્યુયોર્ક શહેરમાં આવેલી સહારા ગ્રૂપની ધ પ્લાઝા હોટેલમાં કતાર સરકારે 60 કરોડ ડોલર (4,100 કરોડ રૂપિયા) માં ખરીદી છે. આ હોટલમાં સહાર ઇન્ડીયા પરીવારનો 75…