અભિનેત્રી કંગના રાનાઉત વિવાદો સાથે લાંબી સાંકળ છે. કંગના ઘણા મુદ્દાઓ પર ખૂબ જ સ્પષ્ટપણે તેના મંતવ્યો આપે છે, જેના કારણે ઘણી વાર તેના વિશે…