વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે ભારતના સૌથી લોકપ્રિય વક્તા ગણાય છે. વિષય કોઇ પણ હોય નરેન્દ્ર મોદી વાંચ્યા વગર એના પર કલાકો સુધી અસ્ખલિત બોલી…