યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટસ કમિશન (યુજીસી) એ યુનિવર્સિટીઓ, કોલેજોને તેમના કેમ્પસની અંદર જંક ફુડના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુકવા માટે આદેશ આપ્યો હતો. આ નિર્ણય નવેમ્બર 2016 માં…