સરકારને મુંબઈના નરીમાન પોઇન્ટ ખાતે આવેલા એર ઇન્ડિયાના બિલ્ડીંગને વેચવાની દરખાસ્તને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તરફથી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી ગઇ છે. સરકારના એર ઇન્ડીયાના ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટના પ્રયાસો…