રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 41 મી એજીએમમાં મુકેશ અંબાણીએ આપેલી કેટલીક મહત્વની જાણકારી જાણીએ. દર વર્ષે રીલાયન્સના શેરધારકો અને મીડીયા રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની એજીએમ પર નજર બનાવી રાખતા…