રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની 41 મી એજીએમમાં મુકેશ અંબાણીએ આપેલી કેટલીક મહત્વની જાણકારી જાણીએ. દર વર્ષે રીલાયન્સના શેરધારકો અને મીડીયા રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની એજીએમ પર નજર બનાવી રાખતા…

1,100 શહેરોમાં Jio Giga Fiber લોન્ચ કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત મુકેશ અંબાણી દ્રારા રીલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ની 41 મી એજીએમમાં કરવામાં આવી. ઘણા સમયથી બીટા પરીક્ષણ…