એવિએશન મંત્રાલયે સોમવારે ડ્રોન પોલીસી પ્રકાશિત કરી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ પ્રભુ અને જંયત સિંહાએ પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી હતી.ભારત સરકાર 1 ડિસેમ્બરથી ડ્રોન પોલીસી…