ભારતીય રેલ્વે જાપાનની ટેકનોલોજીમાં બાયો-ટોઇલેટમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે કેટલાક પસંદિત સ્ટેશનોમાં લગાવશે. જાપાન પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ મુજબ 150 બાયો ટોઇલેટ મફતમાં આપશે અને આ બધાને વિવિધ…