વર્ષાઋતુની શરુઆત થતાં જાંબુની સિઝનની શરુઆત થાય છે. જાંબુ હવેતો બારેમાસ મળે છે પણ વરસાદી મોસમમાં જાંબુ ખાવાની મજા અલગ જ હોય છે. જાંબુનો સ્વાદ…