અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદના ફાઇનાન્સ મેનેજર અને ખુબજ નજીકના સાથીદાર જબીર મોતીની લંડનથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. શુક્રવારે જબીર મોતીની લંડનથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને…