ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણી તેમની છ દિવસની ઇઝરાયેલ વીઝીટે ગયા છે. તેમણે ત્યાં કેટલીક કંપનીઓ અને ડેલીગેશન સાથે મુલાકાત કરી હતી. વિજય રુપાણીએ ડ્રીપ ઇરીગેશન…

વિજય રુપાણી કેટલાક અઘિકારીઓ સાથે મંગળવારે 6 દિવસના ઇઝરાયલ પ્રવાસે ગયા છે. મુખ્યમંત્રીનો પદભાર સંભાળ્યા બાદની વિજય રુપાણીના આ પ્રથમ વિદેશ મુલાકાત છે. વિજય રૂપાણીની…