શુક્રવારે હૈદરાબાદમાં મળેલ IRDI બોર્ડે એલઆઇસીની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી હતી. IRDIએ શુક્રવારે દેવામાં ડુબેલી આઇડીબીઆઇ બેન્કમાં એલઆઇસીને 51 ટકા હિસ્સો ખરીદવાની મંજૂરી આપી છે. એલઆઈસી…