બાળક જન્મથી જ તેની માતાની ખૂબ નજીક રહે છે. નાના બાળકને દર સેકંડમાં ઘણી વસ્તુઓની જરૂર હોય છે, જે માતા પૂર્ણ કરે છે. પિતાની વાત…

દુનિયામાં એવું કોઈ કામ નથી જે સ્ત્રીઓ ન કરી શકે. જો મહિલાઓ એકવાર કંઇક કરવાનું નક્કી કરે છે, તો તે ચોક્કસપણે તે કાર્ય પૂર્ણ કરે…