રાજકોટના કે. રસિકલાલ એન્ડ કંપનીના પરિવારે 2004માં જૂનાગઢના મહંત ઇન્દ્રભારતી બાપુને પોતાની 27 વિધા જમીન દાનમાં આપી હતી. તે સમયે કે. રસિકલાલ એન્ડ કંપનીનો બિઝનેસ…