ભારતીય સેના આવનાર દિવસોમાં મોટા ફેરફાર કરવા જઇ રહી છે. ભારતીય સેનામાં હાલ આશરે 13 લાખ લશ્કરી સૈનિકો છે , કેન્દ્ર સરકાર ભારતીય સેનામાં આગામી…

ભારતીય સેના ખર્ચ ઘટાડવા તેમની ગૌ શાળાની દુધ આપતી ગાયો સસ્તા દરે વેચી મારશે. સેના આશરે 1 લાખો કિંમતની દુધ આપતી ઉંચી ઓલાદની ગાયો માત્ર…