હવે કાર્ડ વિના ATM થી કેશ નીકાળવા માટે એરટેલ પેમેન્ટ્સ બેંક તેના કસ્ટમરને ખાસ સુવિધા આપી રહી છે. એરટેલ પેમેન્ટ બેન્કના કસ્ટમર ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ…