સોમવારે અમેરીકાએ ચીનમાંથી આયાત કરેલ માલ પર ઊંચી આયાત ડ્યૂટી લગાવાની જાહેરાત કરી છે. અમેરીકાએ ચાઇનીઝ ચીજો પર 200 અબજ ડોલરની ડયુટી લગાવી. આ ડયુટી…

અમેરિકાએ ચીનની કેટલીક ચીજો પર આયાત ડયુટી વધારી હતી .તેના જવાબમાં પછી ચીને અમેરીકાની કેટલીક ચીજો પર ડયુટી વધારી. હવે ભારતે પણ કેટલાક અમેરીકન ઉત્પાદનો…