એન્જીનિયરીંગ કોલેજમાં એડમીશન લેવા માટે વિધાર્થીઓને પહેલા JEE મેન્સ અને ત્યારબાદ JEE એડવાન્સ પરીક્ષામાં ભાગ લેવાનું હોય છે. દેશની ૨૩ ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટયુટ ટેકનોલોજીમાં એન્ટ્રસ માટે…