વિશ્વમાં દરેક જગ્યાએ પાણીની સમસ્યા મોટી સમસ્યા બની રહી છે. સંયુકત અારબ અમીરાત (યુએઇ) એ પાણી અને ઓછા વરસાદની તકલીફ દુર કરવાનો એક રસ્તો શોધી…