આપણા દેશમાં યુ.પી.એસ.સી.ની પરીક્ષા એક ખૂબ જ મુશ્કેલ પરીક્ષા માનવામાં આવે છે અને આઈ.એ.એસ. અને આઈ.પી.એસ. અધિકારી બનવા માટે યુ.પી.એસ.સી. ની પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યૂ બંને…