માંગખૂટ વાવાઝોડુ ફિલિપિન્સ અને હોંગ કોંગમાં વિનાશ સર્જી ચાઇનાના દક્ષિણી ગ્વાંગડોંગ પ્રાંતમાં વિનાશ સર્જવા પહોંચ્યુ હતું. માંગખૂટ વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદના કારણે દક્ષિણ ચાઇનાના ગ્વાંગડોંગ,…