નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરુઆત આજથી થઇ ગઇ છે. સ્કુલો શરુ થતાં વાલીઓની તકલીફો પણ વધી રહી છે. સ્કુલોની વધુ પડતી ફી, મોંઘી સ્ટેશનરી, યુનિફોર્મ, શુઝના…