એશિયાઈ ગેમ 2018 માં સ્વપ્ના બર્મને હેપ્તાથોલનમાં ભારતનો પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ જીતી રેકોર્ડ સર્જયો. 6000 પોઈન્ટ પાર કરનાર માત્ર પાંચમી મહિલા છે અને સ્વપ્ના તેમાંની…